Evolution Bulbasaur – Ivysaur – Venusaur Pokemon 00:03
Evolution Bulbasaur – Ivysaur – Venusaur Pokemon GO 02:15