Pokemon GO | WORST WILD BLASTOISE EVER!! & Wild Porygon – Rare Pokemon Catching Spree!

Pokémon GO Wild Blastoise Gameplay! Pokémon GO Catching Blastoise, Porygon, Arcanine & More! Pokémon GO Rare Pokemon & High Level Gameplay!