WILD GYARADOS & HATCHING EGGS! – POKEMON GO

We find a wild Gyarados while playing Pokemon Go. Enjoy! Previous Pokemon Go Episode: https://www.youtube.com/watch?v=YyajUHfTes4 Pokemon Go …